Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen ons hotel gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van het hotel, die verband houden met huisregels dienen te worden opgevolgd. Klachten kunt u bij de bedrijfsleiding melden.
 • De directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Hotel Leeuwarden hanteert een Zero Tolerance beleid. Voor al onze gasten betekent dit dat, bij het niet naleven van ons huisreglement geen waarschuwing gegeven zal worden, maar u per direct wordt verzocht het hotel te verlaten. Dit betekent tevens dat er geen geld retour wordt gegeven en mocht u een borg hebben betaald zal deze helaas worden ingehouden.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het management van Van der Valk Hotel Leeuwarden. Bij het niet navolgen van deze regels, kan besloten worden politie en justitie in te schakelen en u verzocht worden het pand direct te verlaten. Het hotel behoudt zich het recht voor om de reservering per direct te beëindigen zonder restitutie van het betaalde reserveringsbedrag.
 • Bij Van der Valk Hotel Leeuwarden gaan wij respectvol met elkaar om, het is dan ook verboden door woord, gebaar of handeling, onze gasten en medewerkers te intimideren.
 • De medewerkers van Van der Valk Hotel Leeuwarden waken over uw veiligheid, bij calamiteiten treedt het noodplan in werking. U wordt vriendelijk doch dringend verzocht aanwijzingen van de medewerkers op te volgen.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Alle gasten dienen zich bij aanvang van een verblijf of een bezoek aan een kamer/suite, te melden bij de receptie met een geldig legitimatiebewijs.
 • Door de receptie kan een borg worden gevraagd voor uw verblijf in het hotel.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • De familie kamers, boerderijwoningen en loft-appartement worden alleen verhuurd aan een gezin (1 of 2 verzorgers en kinderen)
 • Bij het onklaar maken van de rook- of brandmelders rekenen wij een boete van €250,-.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Van der Valk Hotel Leeuwarden dient zich te houden aan de vereisten van de Drank- en Horecawetgeving. Alcoholhoudende drank wordt daarom niet verstrekt aan bezoekers jonger dan 18 jaar. Bij twijfel over de leeftijd van een bezoeker vragen medewerkers van Van der Valk Hotel Leeuwarden u een legitimatiebewijs te tonen.
 • Bij misbruik van alcohol kan het verdere serveren van alcohol u ontzegt worden.
 • Huisdieren zijn, met uitzondering van blindengeleidehonden en hulphonden, niet toegestaan in het gehele hotel.
 • Parkeren is gratis en op eigen risico. Gelieve geen waardevolle bezittingen in uw voertuig achter te laten.

Het is verboden om

 • Eigendommen van het hotel mee te nemen buiten het gebouw. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen van het hotel kan men aansprakelijk gesteld worden voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.
 • Zich binnen of buiten de horecaonderneming hinderlijk of aanstootgevend gedrag, ongewenste intimiteiten, racisme, discriminatie of ongewenst gedrag te vertonen. Hiermee wordt de toegang ontzegd. In geval van bedreiging, mishandeling of andere vormen van agressie, zal er te allen tijde aangifte worden gedaan.
 • Na 23:00 uur nog geluidsoverlast of lawaai te te veroorzaken. In het hotel dient het vanaf 23:00 uur rustig te zijn op de gangen en kamers/suites. Het is niet toegestaan om na 22:00 uur nog bezoek op de kamer te ontvangen. Voor alle kamers/suites is een maximum aantal gasten toegestaan.
 • Onze brand- of veiligheidsvoorzieningen onklaar en/of misbruik van te maken, dit resulteert automatisch in verwijdering uit het hotel. Dit zonder teruggave van de kamerprijs en betaalde borg.
 • Wapens bij u te dragen, het terrein mee op te nemen of in bezit hebben binnen onze faciliteiten.
 • Overlast te veroorzaken voor een ander o.a. middels harde muziek, onhebbelijk gedrag of door lawaai van welke aard dan ook. Bij overtreding rekenen wij een boete van €175,-
 • Te roken in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €175,-. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast.
 • Kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Meerdere personen op de kamer/suite te hebben dan het toegestane aantal.
 • Bezoek te ontvangen op de kamer/suite.
 • Gasten te ontvangen op de kamers/suites ten behoeve van seksuele commerciële activiteiten. Hiervoor rekenen wij een boete van €175,-.
 • Verdovende middelen te nuttigen, gebruiken, verhandelen of bij zich te hebben.
 • Lachgaspatronen of -ballonnen te gebruiken in de kamer/suite.
 • Nooduitgangen te gebruiken als normale in- en uitgangen.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de directie van het hotel.

Kamer reglement

 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de kamer zullen controleren.
 • Er zijn geen huisdieren, met uitzondering van blindengeleidehonden en hulphonden, toegestaan op de kamers.
 • Op de kamers (met uitzondering van de meerpersoonskamers) zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen (voor de prijs, vraagt u de receptie). Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan om kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €175,-. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de hotelkamers. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.

Suite reglement

 • Het overleggen van een geldig ID bewijs is verplicht.
 • Uitchecken op deze kamer is uiterlijk om 12:00 uur, waarna wij de suite zullen controleren.
 • Het hotel kan borg rekenen voor de suites tussen de € 100,- en €200,-. De borg zal bij uitcheck geretourneerd worden, mits de suite in de juiste staat wordt achtergelaten. Bij uitcheck wordt aan u gevraagd even plaats te nemen, ondertussen wordt de suite door ons gecheckt.
 • Er zijn geen huisdieren, met uitzondering van blindengeleidehonden en hulphonden, toegestaan op de suites.
 • Op de suites (met uitzondering van de meerpersoonskamers) zijn maximaal 2 personen toegestaan. Indien u een baby wenst mee te nemen, kunnen wij hier een kinderbedje voor plaatsen (voor de prijs, vraagt u de receptie). Kinderen onder de 12 jaar zijn toegestaan, mits 1 volwassene hierbij aanwezig is, en het totaal aantal personen op de kamer 2 is. Het meenemen van kinderen/baby’s is geheel op eigen risico.
 • Het is niet toegestaan om kaarsen/wierook aan te steken in verband met het brandalarm en brandgevaar (het beveiligingssysteem wordt direct geactiveerd).
 • Roken is niet toegestaan in het gehele gebouw. Mochten wij constateren dat er toch is gerookt, dan staat hier een boete op van €175,-. Indien het brandalarm afgaat door roken op de kamer, zullen de voorrijkosten van de brandweer aan u worden doorbelast.
 • Bij beschadiging, vermissing of vernieling van eigendommen van het hotel leidt tot onmiddellijke verwijdering, aansprakelijkstelling en/of aangifte bij de politie.
 • Het gebruik, verhandelen of in het bezit hebben van verdovende middelen (in welke vorm dan ook) is verboden. Bij het gebruik van en het handelen in drugs schakelt de hoteldirectie de politie in, en kan overgaan tot verwijdering zonder teruggaaf van betaling.
 • Bepaalde decoratie, zoals bijvoorbeeld confetti, is niet toegestaan in de suites. Vraag bij de receptie of uw decoratie toegestaan is. Extra schoonmaakkosten of technische mankementen na aanleiding hiervan zal voor rekening zijn van de gast.